Да се ядосваш значи да наказваш себе си за грешките на другите.
Оноре дьо Балзак
Мрежата smeSpire: Бъдещето изглежда по-ясно за Гео-ИКТ предприятията!
София, Април 2013

smeSpire, e двугодишен проект финансиран от Европейския съюз осигуряващ възможност на малките и средни предприятия да превърнат Директивата INSPIRE в бизнес възможности. След първата година от изпълнението на проекта smeSpire мрежата на Гео-ИКТ предприятията се е увеличила от 15 до 230 предприятия в общо 230 страни и е стартирал процес по анализ на пропуските в познанията и опита които са необходими за решаване на всички аспекти на съвременния геопространствена информация за управление на е-правителството по икономически най-ефективен начин. През следващите шест месеца консорциумът ще приключи анализа на пропуските в познанията и опита и ще даде предложения на членовете на smeSpire мрежата как да развият опита и уменията си така, че да повишат пазарния си потенциал.

Целта на smeSpire мрежата е не само придобиване на нови знания и опит, но и да осигури нови възможности на участващите предприятия в прилагането и използването на INSPIRE.

"Много се радваме, че се присъединихме към мрежата smeSpire", казва Кен Харкин, Мениджър Бизнес развитие в Sparx Systems, Виктория-Австралия. "Убеден съм, че участието ни в мрежата smeSpire ще има голяма полза за нас. Австралия гледа с голям интерес на INSPIRE и смятаме, че с участието на Sparxsystems придаваме международно измерение на smeSpire, което се надяваме да доведе до нови бизнес възможности." Sparx Systems разработва Enterprise Architect, индустриален стандарт за моделиране на данни и системи.

Две предстоящи възможности ще бъдат предложени на Гео-ИКТ предприятията

   EN/TC 287 ще връчи награда на стойност €2500 за високи научни постижения и иновации по време на INSPIRE конференцията 2013, провеждаща се във Флоренция от 23 до 27 Юни, съфинансирна от smeSpire, Sparx Systems и GiStandards.

   Дискусия "Привличане на малките и средните предприятия към Директивата INSPIRE" по време на форума Geospatial World 2013 в Ротердам от 13 до 16 Май, организирана съвместно от Geospatial Media and Communications, JRC и smeSpire, в която избрани МСП ще получат финансова помощ от JRC, за да покрият своите разноски по участието.

"МСП ще имат съществена роля за успеха и развитието на INSPIRE. Тези събития за потвърждения на този факт и дават отлична възможност за Гео-ИКТ предприятията да представят иновации в областта на INSPIRE, както и да изложат проблемите при прилагане и използването на Директивата," казва Пол Смит от JRC.

"Това, което е много обещаващо тази година е допълнителните възможности, които ще се предоставят на МСП в Гео-ИКТ сектора, развиващи иновационни приложения. Освен академичните институции, също така частния сектор и по-конкретно МСП могат да бъдат лидери в иновациите", казва Мартин Форд, Секретар на Европейската организация по стандартизация за географска информация CEN/TC 287, в унисон с Дани Вандербруке, Секретар на AGILE, Асоциацията на Европейските Лаборатории за Географска информация, който отговаря за анализа на този процес.

Заслужава си да се спомената две допълнителни събития на национално ниво, които ще се реализират от членовете на мрежата smeSpire: HUNAGI Конференцията, в Будапеща на 4 Април 2013 и работна среща в Германия, организирана PSU, партньор по проекта smeSpire.

"Много се радваме, че имаме възможността да представим проекта smeSpire на 4-тата Конференция, с цел укрепване на нашето членство в мрежата smeSpire и привличане на още унгарски МСП в областта на Гео-ИКТ за прилагане на INSPIRE" казва Габор Реметей, Главен секретар на HUNAGI.

"По време на два семинара проведени в Мюнхен на 19 и 20 Март, няколко германски МСП в областта на Гео-ИКТ научиха за възможностите, които предлага INSPIRE" казва Йоханес Гнадлингер, изпълнителен директор на PSU.

Ако все още не сте член на мрежата smeSpire k, можете да се присъедините към нас на www.smespire.eu

Стартира Европейския проект smeSpire
София, 02.07.2012.

В началото на Май стартира проекта "smeSpire – Европейска общност на малките и средни предприятия с фокус върху цифрово съдържание за околна среда и многоезичност".

Това е дву-годишна дейност в подкрепа на 7 Рамкова програма на Европейската комисия за научни изследвания и технологично развитие, финансирана от Генералната Дирекция Информационно общество и медии в рамките на инициативата на ЕК за МСП (малки и средни предприятия) за цифрово съдържание и езици.

Координатор на проекта е Епсилон Италия и ръководи консорциум от 15 партньора (8 от тях са МСП) от 12 страни членки.

Основната цел на проекта е да подпомогне Европейските МСП в областта на гео-информационните и комуникационните технологии за използване на предимствата на INSPIRE директивата, която "установява инфраструктура за пространствена информация в Европа в подкрепа на Европейската общност в областта на политиките или дейностите, които оказват въздействие върху околната среда".

Това ще се постигне чрез няколко конкретни действия, най-важните от които са:
1) оценка на пазарния потенциал на МСП в областта на гео-информационните и комуникационните технологии във връзка с INSPIRE;
2) материали, подходящи за електронно обучение, предназначени за професионалисти, работещи в областта на управлението на цифрово съдържание за околна среда свързано с INSPIRE;
3) каталог с най-добри практики в областта за управление нa цифрово съдържание за околна среда в Европа;
4) събития за разпространение на резултатите на национално и локално ниво, организирани във всяка от 12 участващи страни-членки;
5) мрежа от МСП и други заинтересовани институции, целящи да установят връзка между изискванията произтичащи от INSPIRE за цифрови данни за околна среда и индустриалните решения, предложени от гео-информационните и комуникационните технологии, стимулиране, насърчаване и улесняване на участието на МСП;
6) бизнес модел целящ да даде възможност на съществуващи и нови МСП в областта на гео-информационните и комуникационните технологии да превърнат технологичните иновации от процеса на прилагане на INSPIRE в икономически показатели;
7) база данни, съдържаща информация за МСП в областта на гео-информационните и комуникационните технологии в Европа, позволяваща да се обменя опит между МСП и да се провеждат бизнес анализи и проучвания;
8) обща осведоменост за важността от оперативна съвместимост, за EIS/EIF (Европейска стратегия за оперативна съвместимост/Европейска рамка за оперативна съвместимост) и за съответните резултати на програмата на ЕК ISA (Решения за оперативна съвместимост за Европейската публична администрация).

Проект smeSpire ще бъде представен на INSPIRE конференцията 2012, която ще се проведе в Истанбул от 23 до 27 Юни, в рамките на семинар, озаглавен "Готови ли са МСП за ползите на INSPIRE?", в който няколко МСП ще разкажат своите истории за успеха.

Повече информация за проекта може да се намери на www.smespire.eu.