Да се ядосваш значи да наказваш себе си за грешките на другите.
Оноре дьо Балзак

Проекти

Създаване на информационна система за автоматична оценка на данните за качеството на атмосферния въздух съгласни Решение 2011/850/ЕС и Директива 2015/1480

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Изграждане на информационна система за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, прах и въглероден оксид, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ) и създаване на публичен регистър на СГИ

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

smeSpire – Европейска общност на малките и средни предприятия с фокус върху цифрово съдържание за околна среда и многоезичност

Клиент: 7 Рамкова програма на Европейската комисия

Изграждане на Информационна система „Управление на отпадъците” в Столична община

Клиент: Столична община

Разработване и внедряване на единна, централизирана национална база данни за социално-икономическия статус на хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването им. Разработване и внедряване на информационна система, обслужваща базата данни и системите за мониторинг, оценка, планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хора с увреждания

Клиент: Агенция за хора с увреждания

Изграждане на информационна система за управление на информационните потоци по ОПОС от компетенцията на междинното звено по ОПОС, предоставяща възможност за изготвяне на справки в реално време

Клиент: Министерство на околната среда и водите

Доставка на потребителски софтуер и хардуер за присъединяването на мобилна станция контрол качеството на въздуха в община Бургас.

Клиент: Община Бургас

Въвеждане на нов софтуерен продукт за оценка и управление на качеството на данните от Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време, в т.ч. изготвяне на необходимите доклади до Европейската агенция по околна среда и Европейската комисия, информиране на населението и осигуряване на необходимото хардуерно оборудване за въвеждане на новия софтуерен продукт в София.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Изработка, доставка и монтаж на автоматизирана система (информационно табло) за информиране на населението за качество на атмосферния въздух в София.

Клиент: Столична Община

Географска информационна система за почви.

Клиент: Европейска комисия

Проектиране, разработване, тестване и внедряване на интегрирана информационна система в съответствие с изискванията на Регламент на Европейския Парламент ЕО 166/2006 за изграждане на регистър за изпускане и пренос на замърсители (E-PRTR).

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Разработка на информационна система за онагледяване на данните, постъпващи от НИМХ за метеорологичната прогноза и качеството на атмосферния въздух в прилежащите райони, получавани от автоматичните станции за измерване в кв. Долно Езерово, к-с Меден Рудник и система OPSIS - град Камено, и тяхното представяне пред Лукойл Нефтохим - Бургас.

Клиент: Лукойл Нефтохим – Бургас

Сервизно обслужване на националната системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Изработка, доставка и монтаж на автоматизирана система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух към Столична община.

Клиент: Столична Община

Изграждане на уеб базирана географска информационна система за обществен достъп до информацията от подсистема “Отпадъци”.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Изграждане на Интернет приложение за публичен достъп до информация за депа за отпадъци и предприятия за третиране на отпадъци.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Доставката на хардуерно оборудване и системен и приложен софтуер за седем нови автоматични измервателни станции за контрол качеството на въздуха.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Актуализиране на приложните компютърни програми за подземни води с цел съвместяване на базите данни и програми за имисии (контролен мониторинг) и емисии (оперативен мониторинг) на подземни води, включително подземни води за питейно водоснабдяване.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Изграждане на интегрирана информационна система във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България до Директивите в областта на управление на отпадъците, която да осигурява отчитането и контрола на прилагането на действащата в страната законова рамка и изготвянето на докладите до Европейската комисия.

Клиент: Изпълнителна агенция по Околна среда

Нова база данни за регистъра EMAS.

Клиент: Европейска комисия

Разработване на приложен софтуер и база данни за “Инфирмационна система за замърсителите на атмосферния въздух”.

Клиент: Лукойл Нефтохим – Бургас

Разработване на приложен софтуер и база данни за проект PPA04/BG/9/3 “Подобряване на управлението на отпадъците от кораби и корабни товари в Българските пристанища”.

Клиент: Министерство на транспорта и Пристанищна Администрация

Проектиране, разработване и внедряване на “Интернет базирани услуги, интегрирани в Информационната система по околна среда”.

Клиент: Малтийска агенция по околна среда и планиране (MEPA)

Разработване и интегриране на приложен софтуер и база данни към “Автоматизирана система за осигуряване на публичен достъп до информация за качеството на въздуха в реално време в Община Стара Загора”.

Клиент: Община Стара Загора

Разработване и интегриране на приложен софтуер и база данни към “Автоматизирана система за осигуряване на публичен достъп до информация за качеството на въздуха в реално време в Община Бургас”.

Клиент: Община Бургас

Проектиране, разработка и въвеждане в екплоатация на приложен софтуер за непрекъснато (24 часово) предаване и архивиране на параметрите от имисионният контрол на стацията в с. Полски Градец, която е част от мониторинговата система на ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД, към РИОСВ Стара Загора.

Клиент: ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД

Разработка и внедряване на софтуер и база данни по проект PSO “Национална програма за мониторинг на седименти във водни тела”.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Доставка на хардуерно оборудване, системен и приложен софтуер по обществена поръчка “Доставка на хардуерно оборудване и системен софтуер за 3 стационарни фонови станции за контрол качеството на въздуха в горските екосистеми – «Юндола», «Старо Оряхово» и «Витиня» в системата на МОСВ”.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Разработка и внедряване на софтуер и база данни по проект PSO “Укрепване на капацитета и разработване на Българска националана система за информационно управление и докладване в съответствие с IPPC директивата” и създаване на национална система за разрешителни към Изпълнителна агенция по околна среда и МОСВ.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Разработка и внедряване на софтуер и база данни по проект PSO “Укрепване на капацитета и разширяване на Националаната мониторингова система за подземни води на България при прилагане на Директивата за Води 2000/60/EC”.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Разработване на приложен софтуер към Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време за алармено оповестяване и статистически анализ на информацията за работоспособността на системата за нуждите на Изпълнителната агенция по околна среда.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Доставка и инсталиране на входо-изходни модули за включване на анализатора за бензен към Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време за нуждите на Изпълнителната агенция по околна среда.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Разработка на програмен пакет за GSM комуникация към Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време за нуждите на Регионална мобилна лаборатория – София, финансиран от Австрийска агенция по околна среда.

Клиент: Австрийска агенция по околна среда

Инсталиране и сервизно обслужване на националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време.

Клиент: Софилко ООД

Разработка, тестване и инсталиране на модули към националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време.

Клиент: Проджект Аутомейшън, Италия

Разработка, тестване и инсталиране на програмен пакет “Ерик инспектор”.

Клиент: Ериксон Телекомуникейшънс България ООД