Първото правило на бизнеса е да постъпваш с другия така,
както той би искал да постъпи с тебе.
Чарлз Дикенс

Решения

Инфологика се различава от другите компании, осигуряващи компютърни услуги, защото сме се фокусирали върху решения, базирани на изискванията на клиента.

Комбинирайки идеите на екипа към проекта с възгледите на клиента, ние осигуряваме завършени компютърни решения.

Възприемайки подхода, представен на следващата диаграма, в нашата ежедневна работа, ние разработваме за нашите клиенти изцяло интегрирани информационни системи.

При появата на нов проект, фирмата ни реализира следните стъпки за получаване на най-изчерпателни и надеждни резултати, в съответствие с потребителските изисквания:

1. Появата на нов проект води до избор на екип на проекта, съответстващ на темата на проекта и изискванията, изложени като резултати от проекта. Това обикновено е комбинация от различни експерти като управители, проектанти, разработчици, тематични експерти с опит в областта на темата на проекта.

2. Поредица от срещи на екипа на проекта за определен период от време води като резултат до създаването на два документа:

• Функционална спецификация – този документ описва прецизно и ясно изискванията на клиента с оглед на функционалността на съответния проект, т.е. потокът на данните във вид диаграми със съответното описание; подробна спецификация и описание на изискваните от клиента софтуерни модули, дефинирани като потребителски екрани и менюта, база данни със връзките между таблиците, необходими за разработване на проекта, подробен график на времето, необходимо за проекта;

• Техническа спецификация – този документ описва клиентските изисквания по отношение на софтуерната технология, ще се използва за разработване на проекта като: операционна система и версия (Microsoft Windows, Linux и т.н); типове приложения (сървър, клиент или клиент/сървър), технологии и езици на програмиране (PHP, JSP/Java и т.н.), база данни и версия (MySQl, ORACLE, PostgreSQL и т.н.)

3. Двата документа (функционална и техническа спецификация) се предават на проектантите и разработчиците.

4. Проектантите програмират онази част от функционалната спецификация, която съответсва на потребителските екрани и менюта за отделните модули, както са описани във функционалната спецификация. Проектаните програмират, т.нар. “front end” част от софтуерна, стриктно придържайки се към средата на разработване, описана в доклад техническата спецификация, както и спазвайки времевия график, описан във функционалната спецификация. Разработчиците изграждат т.нар. “back end” част на софтуера, т.е. базата/базите данни с таблиците, заедно с връзките между тях, необходими за разработване на проекта. Разработчиците също така програмират т.нар. “middleware” част на софтуера, т.е. програмните софтуерни процедури за свързване на “front end” и “back end” слоевете на софтуера. По време на процеса на разработване, разработчиците стриктно спазват изискванията на за развойната среда, както е описна в техническата спецификация, както и времевия график, описан във функционалната спецификация.

5. Разработеният и завършен софтуер се предава за тестване и одобрение на екипа за тестване. Екипът за тестване проверява софтуера за определен период от време, както е определно във времевия график, описан във функционалната спецификация.

6. Приет от екипа на проекта, завършения софтуерен продукт се предвана на крайния клиент.

Забележка: След окончателното предаване на крайния софтуерен продукт на клиента има период за тестване от клиента. Клиентът попълва т.нар. “error report” и грешките, описани в него се обработват и коригират от проектантите и разработчиците за времето, определено между клиента и фирмата.